top of page

EGCO Group ชูแนวคิดเคารพในความแตกต่าง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในโอกาส Pride Monthบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ร่วมแสดงจุดยืนในโอกาส Pride Month ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บนความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ด้วยการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการเคารพความแตกต่าง การสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน จนเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ


ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า เพราะเราเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร พนักงานไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ก็มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน EGCO Group มีโนบายที่ชัดเจนด้านการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกวิถีทางด้านเพศ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล และการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีเสรีภาพในการแสดงออกอันชอบธรรมของแต่ละบุคคล โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด “การส่งเสริมให้พนักงานของ EGCO Group ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเกิดความผูกพันภายในองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และสร้างความเติบโตให้องค์กร ตลอดจนดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้าร่วมทำงาน เนื่องจากเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมภายนอก สอดคล้องกับพันธกิจของ EGCO Group ที่ไม่เพียงคำนึงถึงความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วยการใส่ใจต่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้” ดร.จิราพร กล่าว

 

จากการพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและครอบคลุม รวมถึงการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้ EGCO Group ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Awards) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2565-2566) จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น ทั้งนี้ EGCO Group ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ

 

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page