top of page

EGCO Group แข็งแกร่ง ติดอันดับสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (DJSI in Emerging Markets - Electric Utilities) ประจำปี 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า “ความสำเร็จบนเวทีระดับโลกต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EGCO Group ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการใน 8 ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Transition) เพื่อการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกับประชาคมโลก”

 

EGCO Group ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานมากว่า 31 ปี ด้วยทิศทาง “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดยได้ประกาศเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายและเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการขยับเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ให้เร็วขึ้นจากเดิม 10 ปี เป็นปี 2040 และเพิ่มเป้าหมายใหม่ คือ การบรรลุ Net Zero ภายในปี 2050 ขณะเดียวกันได้ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า การส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน และการอนุรักษ์ดูแลป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินกิจการ และผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ตลอดจนมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

 

ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก DJSI มีแนวโน้มที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 

Content

EGCO Group listed on DJSI for 4th year in a row, commitment to sustainability and Net Zero 2050 goal is strongly confirmed

 

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group was selected for the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 in the Emerging Markets Index – Electric Utilities for the 4th consecutive years. The world-class recognition has confirmed the company’s commitment to sustainable development and to achieving Net Zero goal by 2050.

 

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said, “Our success in the global level that has continued for the 4th consecutive years is a clear proof of our commitment and intention to operate our business with ESG as our key pillar. We focus not only on strong financial performance, but also strengthening surrounding communities and the society, as well as taking good care of the environment. At the same time, we adhere to corporate governance, transparency, and accountability. These are the key factors that enable us to add value to all our stakeholders in the 8 countries we are operating in. Looking ahead, EGCO Group will continue to grow our business to support the energy transition and join the world in driving the overall power generation and energy industry towards a low-carbon society.”

 

EGCO Group has been operating electricity generating and energy-related businesses for over 31 years. Guided by “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” business direction, the company has announced a more challenging and intensive goal of achieving carbon neutral by 2040, 10 years ahead of the previous plan. The company also added another target of achieving net zero by 2050. Meanwhile, EGCO Group has seriously implemented programs and activities to support social and environmental development, including quality of life improvement for communities surrounding its power plants, promotion of energy and environmental education among young people, and conservation of watershed forests and biodiversity in our operational area. The company also implements such projects through the Thai Conservation of Forest Foundation. In addition, transparent, equal, and fair disclosure of information has enabled all its stakeholders to closely monitor and follow up on the company’s operations.

 

DJSI is an index used to assess the effectiveness of sustainable development and operations of the world’s leading businesses, ensuring leading organizations have effective operations across all areas – economic, environmental, social and governance practices. Leading funds at international level have used the index as a benchmark in investment consideration and decision. Companies selected for DJSI generally have high possibility to create long-term value to stakeholders.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page