top of page

ETDA เปิดเวทีแจงสาระสำคัญ ร่างกฎหมายดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เปิดเวทีแจงสาระสำคัญ ร่างกฎหมายดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ฉบับล่าสุด

ก่อนเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 10 มี.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีชี้แจง (Public Hearing) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand พร้อมเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป พร้อมกัน 10 มีนาคมนี้


นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากที่ ETDA ได้มีการจัดทำ (ร่าง)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และนำไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกานัดแรกไปแล้วเมื่อเดือน มกราคม 2565 และในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นควรให้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการดำเนินการผ่านระบบกฎหมายกลาง ระหว่างวันที่ 12 - 28 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น โดยในปัจจุบัน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและเพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในลำดับถัดไป จึงเห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… เพื่อเป็นกรอบในการดูแลการประกอบธุรกิจ บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ โปร่งใส ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองที่เป็นธรรม ต่อยอดให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต จึงเปิดเวทีนำเสนอและชี้แจงสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… เพื่อสร้างความเข้าใจต่อร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่ได้มี

การปรับปรุง ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. โดยการนำเสนอแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก (เวลา 09.00-10.30 น.) เป็น ภาษาไทย จากนั้น (10.45-12.30 น.) เป็น ภาษาอังกฤษ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ที่ เพจ ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand) โดยสามารถดาวน์โหลดร่างกฎหมายได้ที่ https://bit.ly/35XPHYM


ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอ ทุกท่านที่ประสงค์อยากร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถส่งความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางระบบกฎหมายกลาง (https://law.go.th/) ระหว่างวัน 10-25 มีนาคม 2565 (ภายในเวลา 17.00 น.) จากนั้น ETDA จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาในลำดับต่อไป

Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page