top of page

KWIชวนลงทุนแบบใส่ใจ เพื่อการออมอย่างยั่งยืน-ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น ESG


บลจ. เคดับบลิวไอ ชวนลงทุนแบบใส่ใจ เพื่อการออมอย่างยั่งยืน เปิดขาย “กองทุน KWI ThaiESG” IPO 8 - 12 ธันวาคมนี้

7 ธันวาคม 2566 – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ส่งเสริมการออมระยะยาวและส่งเสริมการออมระยะยาวและตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น ESG เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยสิทธิลดหย่อนภาษี ด้วยกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) เปิดเสนอขายครั้งแรก 8 - 12 ธันวาคมนี้

นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บลจ. เคดับบลิวไอ”) กล่าวว่า “เคดับบลิวไอ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และมีเป้าหมายที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

“บลจ. เคดับบลิวไอ จึงเตรียมเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ AA ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ในระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับ AA ขึ้นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจแอลกอฮอล์ ยาสูบ โดยจะพิจารณาการเข้าข่ายธุรกิจดังกล่าวด้วยเกณฑ์สัดส่วนรายได้ที่มากกว่า 50%”

กองทุน KWI ThaiESG เปิดเสนอขาย 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A) ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D) ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกตามวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละราย โดยการลงทุนใน KWI ThaiESG-A หรือ KWI ThaiESG-D สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีที่มีการลงทุน และที่สำคัญ คือ ผู้ลงทุนสามารถคำนวณแยกจากวงเงินลดหย่อนภาษีในส่วนของกองทุน SSF/RMF และหมวดการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่นๆ ที่รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยสามารถเริ่มซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 และไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

โปรโมชั่น Fund Back สำหรับการลงทุนในกองทุน KWI ThaiESG ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนของกองทุน KWI MONEY มูลค่า 100 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page