top of page

OR จับมือ OSCT Indonesia พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล

ภายใต้มาตรฐาน International Maritime Organization (IMO) ณ OR Academy

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร และนายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ Mr. Yodi Satya, Chief Operating Officer, Oil Spill Combat Team Indonesia (OSCT Indonesia) และนายทศพล สุขเริงรื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอสซีที (ประเทศไทย) จำกัด (OSCT Thailand) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการฝึกอบรมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลภายใต้มาตรฐาน International Maritime Organization (IMO) ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิศาล เปิดเผยว่า OR Academy มีศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และศูนย์ฝึกอบรมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่ในพื้นที่ของคลังน้ำมันสระบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหล (Oil Spill Response: OSR) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการของ OR Academy ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม QSHE เฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันภัยฉุกเฉินในระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการฝึกดับเพลิงอัคคีภัย และการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลทั้งทางบกและทางน้ำอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ OR Academy ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหตุการณ์ฉุกเฉินในด้านการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล โดยสามารถฝึกอบรมและออกใบรับรอง (Certificate) แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลภายใต้มาตรฐาน International Maritime Organization (IMO)

ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าภายนอก ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมของ OR Academy รวมไปถึงการพัฒนาออกแบบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่าได้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือต่อสังคม ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย


OR joins hands with OSCT Indonesia to kick off oil spill response courses under the International Maritime Organization (IMO) standard at OR Academy

Mr. Wisan Chavalitanon, Senior Executive Vice President, Organization Effectiveness, and Mr. Perawat Vachiropasnan, Vice President, OR Academy, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR), in collaboration with Mr. Yodi Satya, Chief Operating Officer, Oil Spill Combat Team Indonesia (OSCT Indonesia), and Mr.Tossaphol Sukreungreun, Managing Director, OSCT (Thailand) Co., Ltd., signed a Memorandum of Understanding for Cooperation in Oil Spill Response Training under the International Maritime Organization (IMO) Standard at OR Academy, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

Mr. Wisan said OR Academy houses Thailand’s largest firefighting and oil spill response training center, which provides both theoretical and practical oil spill containment knowledge, located within Saraburi Oil Depot, Sao Hai District, Saraburi Province. This time cooperation is a step to develop training courses to handle oil spill incidents (Oil Spill Response: OSR) in Thailand and Southeast Asia. It is aimed at upgrading the services provided by OR Academy and turning it into a specialized QSHE training center equipped for risk management and emergency prevention at the national level, especially in terms of professional firefighting and oil spill response training, both on land and water. Moreover, this milestone will strengthen the potential of OR Academy’s personnel, shaping them into an expert and empowering the center to issue certificates for those that achieve specific oil spill response training courses in line with the International Maritime Organization (IMO) standard.

Besides, this cooperation is to expand our business networks to include external customers, both local and international, that wish to receive training from the OR Academy’s training units. It paves way for the development of additional courses – particularly ones that necessarily comply with the requirements of the Marine Department, thus boosting the ability to suppress emergencies and aid society, communities while also broadly mitigating environmental impacts.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page