top of page

PIM ลงนาม MOU โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ-ผนึกกำลังต่อเนื่อง สานต่อสร้างคนเก่ง คนดี

มีความสามารถ พร้อมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

การศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการห้องเรียนพันธมิตร” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน การแนะแนวอาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจการเลือกศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายจากภูมิภาคต่างๆ รวม 109 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 โดยเป็นรอบของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คุณปาริชาต บัวขาว รองอธิการบดี ส่วนสื่อสารองค์กรและการตลาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดี ส่วนพัฒนาการศึกษา คณบดี คณาจารย์ พีไอเอ็ม และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ


พร้อมกันนี้ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรเพื่อห้องเรียนพันธมิตรฯ” โดย ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษา และ อาจารย์ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติ เพื่อโอกาสในการค้นพบตัวตนต่อยอดสู่การเลือกเรียนตามความถนัดในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และ ห้องปฏิบัติการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality Laboratory) ซึ่งเป็นทั้งห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับ Work-based Education ส่งเสริมการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนพันธมิตรถัดไปจะจัดขึ้นสำหรับภูมิภาคตะวันออก และเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล ในวันที่ 7 กันยายน 2566

โครงการห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนส่องดาววิทยา จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนโนนหันวิทยาน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเลย1 (เหมือนแบ่งวิทยาคม) จังหวัดเลย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ภาคใต้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนศาสนศึกษา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอิบตีดาวิทยา จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนศาสน์สามัคคี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จังหวัดพังงา โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

ภาคกลาง โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนยางรากวิทยา จังหวัดลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี

ภาคเหนือ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน

โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 จังหวัดพะเยา

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page