top of page

UNCSTD แนะเปิดหน้าต่างสีเขียวพัฒนาคน-เทคโนโลยีเชื่อมโยงธุรกิจ


รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ เปิดเผยผลสรุปจากการเข้าร่วมประชุม Commission on Science and Technology for Development ครั้งที่ 26 (26th CSTD) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าคณะทำงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้จัดทำรายงานการหาคำตอบผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องน้ำปลอดภัยและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน ซึ่งชี้ให้เห็นบทบาทและศักยภาพของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 Clean water and sanitation

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการปฏิวัติเทคโนโลยีสีเขียวด้านน้ำที่เน้นการกระจายและส่งน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งน้ำกับปัจจัยอื่น อีกทั้งได้นำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเป็นกรณีตัวอย่าง ทั้งจาก International Water Association ประเทศฟิลิปปินส์ และกรณีจากประเทศไทยผ่านผลงานวิจัยของแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


คณะทำงานของ UNCSTD ยังได้ติดตามผลดำเนินงานการประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการผลิตอย่างสะอาด ผลิตผลสูงและแข่งขันได้ ในนามของ Industry 4.0 อย่างไรก็ตาม โลกปัจจุบันต้องการเศรษฐกิจใหม่ ลดคาร์บอน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประเทศพัฒนาแล้วจึงได้เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น โดยในปีนี้เน้นให้ประเทศกำลังพัฒนาเปิดหน้าต่างสีเขียวเพื่อหาโอกาสด้วยการพัฒนาศักยภาพของคน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง และเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับที่ต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียว โดยมีตัวอย่างหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เช่น จีน อินเดีย บราซิล


นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังได้รายงานผลการทบทวนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้เข้าไปช่วยเหลือในประเทศแองโกลาและบอตสวานา เพื่อจัดระบบและโครงสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหลายประการ ตามด้วยตัวอย่างความร่วมมือเด่น ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ UNCSTD เช่น โครงการ CropWatch ของจีน โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์สตรีของญี่ปุ่น การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำหรับเมืองของสหภาพยุโรป และโครงการฝึกอบรมด้าน BCG ของ สกสว.

ในโอกาสนี้ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ พร้อมด้วย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าพบ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา เพื่อรายงานผลการประชุม และสอบถามสถานการณ์โดยรวมของหน่วยงานระหว่างประเทศที่นครเจนีวาในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศไทย และโอกาสการสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอื่นต่อไป
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page