top of page

กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

คมนาคม-ขนส่ง

โดยกทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ผู้นำทีมผู้สังเกตุการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ร่วมลงนามในสัญญา และนายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง กรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรม กล่าวถึงความเป็นมาและคุณธรรม และบทบาทขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียในวันนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) วงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาท

โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอกะทู้ ไปยังหาดป่าตอง ซึ่งทางหลวงดังกล่าวมีขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย


“แนวสายทางโครงการเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิดแล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page