top of page

กรมใหม่ถอดด้าม!กรมโลกร้อน หัวใจสำคัญ สร้างการรับรู้ ตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 8 กันยายน 2566ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรก้าวสู่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยบุคลากรจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปกท.ทส. กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" นับเป็นกรมแรกของไทยที่ได้รับการลงพระปรมาภิไธยในสมัยรัชกาลที่ 10 โดยจะเป็นกรมสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ไปสู่ระดับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ถือเป็นโครงสร้างที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ บุคลากรทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องตกผลึกในการทำงาน ทั้งการปรับตัว การสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ การสื่อสารร่วมกันภายในองค์กรที่จะต้องมีความชัดเจน เข้าใจในบริบทของการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสมือนจริง สร้างความแม่นยำ ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน ทันสมัย ในด้านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page