top of page

ก.อุต ร่วมกับ SCG ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เยี่ยมชมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ "บ้านแป้นใต้"

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่พัฒนาและผลักดันแผนของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้ลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์บ้านแป้นใต้ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีจุดเด่นเป็นแหล่งผลิตพืชพันธ์ธัญญาหาร แม่น้ำวังไหลผ่านย่านวิถีชุมชน และการท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ชุมชนยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน โดยชุมชนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี 2562 ได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาทิ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น


ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ (ลำปาง) จำกัด (SCG) สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชนของ จ.ลำปางในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง (Big Brother) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน รวมถึงสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการประชาคมประชุมทำความเข้าใจในการทำหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์นำจุดเด่นในชุมชนมาเป็นภาพเล่าเรื่องราว อาทิ เสื้อสกรีน แก้วลายอัตลักษณ์ สเปรย์กันยุง สบู่ฟักข้าวผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรและได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม (มผช.) ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่Komentarze


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page