top of page

ครม.ตั้งบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่ทั้ง 10 อรหันต์ สถานีต่อไปเชิญ"เทพรัตน์ เทพพิทักษ์"ปรับจูนแนวทางการทำงาน เพื่อเสนอนั่งเป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่ต่อไป

วันที่ 20 ก.พ. 67 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (20 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้


ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายฝลิตแห่งประเทศไทย รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และขอลาออก ดังนี้


1.นายประเสริฐ  สินสุขประเสิริฐ             ประธานกรรมการ


2.รองศาสตราจารย์กุลยศ  อุดมวงศ์เสรี     กรรมการ


3.พลโท เจียรนัย  วงศ์สอาด                 กรรมการ


4.รองศาสตราจารย์ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา    กรรมการ


5.นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต                กรรมการ


6.นายปกรณ์  อาภาพันธุ์                     กรรมการ


7.นายพรพจน์  เพ็ญพาส                     กรรมการ


8.ศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล          กรรมการ


9.นายวรากร  พรหโมบล                     กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)


10.นายอัครุตม์  สนธยานนท์                 กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)


โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป


มีรายงานว่า บอร์ด กฟผ. ชุดใหม่ ที่นายประเสริฐเป็นประธาน จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งบอร์ดชุดที่ผ่าน ได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 

"บอร์ดทั้ง 10 ท่านจะต้องหารือกับนายเทพรัตน์ โดยเฉพาะหลักการเรื่องการทำงานซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ อาทิ

การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. เพื่อให้มาบริหารที่ดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (internal PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 


ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายมองว่าหากนับอายุการทำงานปัจจุบันจะทำให้นายเทพรัตน์ ขาดคุณสมบัติเหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 2 ปีนั้น จะยังคงยึดหลักเกณฑ์การนับอายุในวันที่สมัคร ถือว่ายังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน" นายประเสริฐเปิดเผยขั้นตอนต่างๆ กับกรุงเทพธุรกิจในวันเดียวกัน


ประวัติ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

เกิดวันที่ 31 ก. ค. 2508

วุฒิการศึกษา/การอบรม

     -M.Sc.Electricity Industry Management and Technology, University of Strathclyde , UK

     -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     -ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

     -Advanced Management Program, Harvard Business School,USA

     -Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

     -การบริหารงานตำรวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

ประสบการณ์การทำงาน

     -กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

        -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

       -รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน - EGAT

        -ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ - EGAT

        -ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล - EGAT


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page