top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

"ณัฐพล"ถ่ายทอดวิทยายุทธเหล่าจอมยุทธ์ อก.ปั้นกลยุทธ์ "MIND" ผลักดันอุตสาหกรรมไทย


ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ปั้นจอมยุทธ์ สร้างเครือข่าย ชาวอุตฯ วางกลยุทธ์ด้วย MIND" ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณของ อก. และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของ อก. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและอุตสาหกรรมวิถีใหม่ โดยให้ความสำคัญในการยกระดับทุกองค์ประกอบของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วย ‘หัว’ และ ‘ใจ’ ของคนใน อก. โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความสำคัญของนักยุทธศาสตร์ อก. นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากภาครัฐมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานส่วนกลางสังกัด อก. กว่า 60 ท่าน ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้นโยบาย MIND ใช้หัวและใจในการทำงาน โดยเร่งผลักดันให้สถานประกอบการนำแนวทาง 4 มิติ คือ 1. ความสำเร็จทางธุรกิจ 2. การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และ 4. การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแรงและสมดุล ภายใต้การแข่งขันและกฤติกาของโลกที่สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับแรงกดดันและมาตรการทางการค้า ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจะสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ส่วนในด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ให้เป็นนักยุทธศาสตร์และแผนงานที่มีความเชี่ยวชาญได้นั้น จำเป็นต้องศึกษาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจ หรือแผนอุตสาหกรรมในอนาคตว่ามีแนวทางไปในทิศทางใด โดยทุกท่านเป็นเสมือน "เสนาธิการของกระทรวงอุตสาหกรรม" ในการประกอบกลไกต่าง ๆ ให้กับ อก. ดังนั้น การจัดทำแผนงานควรครอบคลุมเป็นองค์รวม ตอบโจทย์นโยบาย "MIND" ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน มุ่งสู่ความสำเร็จทั้ง 4 มิติ รวมทั้งการมองภาพอุตสาหกรรมและกลไกต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจของนโยบาย MIND อย่างแท้จริงว่า โรงงานหรือสถานประกอบการ 1 แห่ง จะต้องมีการดำเนินการครอบคลุมครบทั้ง 4 มิติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ด้าน รสอ.รก.รปอ. กล่าวเสริมว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ จำเป็นต้อง “มี MIND ในหัวใจ” โดยใช้ “หัว” ในการคิดวางแผนกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติที่ตอบโจษท์ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ “ใจ” ทุมเท เสียสละ และอุทิศเวลา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการรอบด้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือและช่วยคิดแก้ไขปัญหาให้งานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปได้ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรมที่ดำเนินการ ต้องเป็นไปเป้าหมายหรือตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนการเป็นผู้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการและรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อยู่เสมอ

สำหรับพิธีปิดสัมมนาในครั้งนี้ มีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page