top of page

ถกปัญหาโลกแตก!คมนาคม ประชุมแนวทางการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมควบคู่กับการก่อสร้างสาธารณูปโภค


  นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมแนวทางการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมควบคู่กับการก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวง นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการการประปานครหลวง และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม

    นายมนตรี เดชาสกุลสม กล่าวว่า การประชุมหารือครั้งนี้เป็นการดำเนินแนวทางเพื่อบูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ทั้งทางถนน ทางพิเศษ รถไฟฟ้า ให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับรองรับการการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละหน่วยงานสามารถก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม ควบคู่กับพัฒนา ซ่อมแซม เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ร่วมกันได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ลดปัญหาการชุดเปิดผิวจราจรซ้ำซ้อน ร่นระยะเวลาคืนเส้นทางจราจรที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ทันต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และชุมชน

   ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินการร่วมกันเมื่อมีโครงการก่อสร้างของแต่ละหน่วยงานในอนาคต ตั้งแต่การขอรับจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวความคิดการนำแผนที่ใต้ดิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการของกระทรวงคมนาคมในอนาคต

  กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยเฉพาะความปลอดภัยในการก่อสร้าง โดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขัน ตรวจสอบ กำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานในทุกโครงการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาช

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page