top of page

ทส. เชิดชูเกียรติ 39 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมขยายผลสู่ อปท. ทั่วประเทศ มุ่งเป้าหมาย Net Zero

Net Zero Emissions

เมื่อเร็วๆนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 แห่ง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม องคมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เทศบาลที่ชนะเลิศยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ทั้ง 6 รางวัล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วังสระปทุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ชนะรวมถึง สร้างแรงบันดาลใจให้กับเทศบาลอื่นอีกด้วย ด้าน ปกท.ทส. กล่าวว่า การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยในปีนี้มีเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ 39 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล คือ "รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ “รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลลาสินธุ์ จังหวัดพัทลุง และรางวัลรองชนะเลิศ 33 รางวัล คือ “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 23 รางวัล และ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 10 รางวัล

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page