top of page

“ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” คัมภีร์ทำงานอธิบดีพัฒนาชุมชนคนใหม่"ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม "


อธิบดี พช. ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เน้น “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล และนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยมีการถ่ายทอดการประชุมทาง TV พช. ไปยัง 76 จังหวัด

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า

"ด้วยความผูกพันกับกรมการพัฒนาชุมชน แม้ระยะเวลาผ่านมา 32 ปี ในฐานะพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนอีกครั้ง" ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนยึดแนวคิดของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน ทันโลก คือเข้าใจสถานการณ์โลก และปรับตัวได้ ทันสมัย คือ เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันท่วงที คือ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ 2.ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ 2) น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 3) การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ 4) พลังงานสะอาด 5) การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล 6) การบริการประชาชนแuบ One Stop Service 7) การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 8) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต ภารตลาด และการจำหน่าย 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 10) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3.การขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1) เน้นย้ำ 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. (2) แต่งตั้งอาสาสมัตรจัดเก็บข้อมูล จปฐ (3) ลงทะเบียนผู้จัดเก็บ ข้อมูล จปฐ /ระบบจัดเก็บ /การบันทึกข้อมูล (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแก่อาสาสมัครฯ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 2) การขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ การสื่อสารเชิงรุก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการ โดยใช้กลไก พช. 3) การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) ขยายผล เพิ่มเติมเป้าหมายจากการดำเนินกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เป็น 30 ชนิด (2) เร่งรัดการรายงานผลการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด ณ ที่ว่าการอำเภอ (3) รณรงค์ส่งเสริมให้ศูนย์เด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนาสถาน เป็นแหล่งเรีขนรู้ในการปลูกผักสวนครัว 4) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ครบทุกพื้นที่ (2) มีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน 5) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) การติดตามครัวเรือน ปี 2565-2566 อย่างต่อเนื่อง (2) การรายงานผลใน TPMAP Logbook (3) การช่วยเหลือครัวเรือนตกหล่นครบทุกครัวเรือน (4) ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในปี 2566 ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2567 ร้อยละ 100 6) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ภายใน 29 ธ.ค. 2566 (2) มีการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 (3) มีการส่งเสริมการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) มีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน (2) ส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติ และการย้อมสีธรรมชาติ (3) ส่งเสริมช่องทางการตลาด (4) มียอดจำหน่ายผ้าเพิ่มขึ้น (5) จังหวัดที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดผ้าลายพระราชทาน ให้เตรียมความพร้อมกลุ่มทอผ้าเพื่อเข้าเฝ้าฯ นำเสนอผลงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 8) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet และส่งรายชื่อภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในการเป็น Partnership กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (2) เตรียมความพร้อมในการจัดระดับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็น 3 ระดับ ได้แก่ A B C 10) กองทุนชุมชน มีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้จัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอละ 1 แห่ง (2) ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. (3) การบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ใด้” 12,000 คน/ครัวเรือน 4.ขอให้พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ปฏิบัติงาน ใช้ 10 ภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจ รวมถึงให้เสนอผลความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ตามแบบประเมินตนเอง (Checklist) เป็นระดับ A B C D 5.การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขอให้ท่านชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดี และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำรงตนตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ให้เป็นที่ประจักษ์ ตัวอย่างที่ 1 การจับคู่ดูแลปัญหาระหว่างพัฒนากร กับ 1 ครัวเรือน เพื่อแสดงถึงจิตอาสาเพื่อประชาชน / ตัวอย่างที่ 2 ดำเนินโครงการ “กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 62 ปี มีครอบครัวอุปถัมภ์ 6,200 ครอบครัว” เป็นต้น 6.การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้พัฒนาการจังหวัด ผอ.กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฟังการถ่ายทอด Video Conference และ TV พช. เพื่อติดตามข้อสั่งการ รวมทั้งประสานกลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page