top of page

ปทุมธานี #จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาษามอญ : พุทธมนต์ภาวนารามัญญาปทุมธานี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย


วันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ภาษามอญ : พุทธมนต์ภาวนารามัญญาปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย โดยมี พระครูปุทมธรรมพิลาส เจ้าอาวาสวัดศาลาแดงเหนือ นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สมาพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี และชุมชนวัดศาลาแดงเหนือเข้าร่วมพิธีเนื่องด้วยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระราชวิริยะอุตสาหะบําเพ็ญพระราชภารกิจ ในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรม และดนตรีไทยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจึงได้ร่วมกับชุมชนวัดศาลาแดงเหนือและสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ภาษามอญ : พุทธมนต์ภาวนารามัญญาปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำมอญ การแสดงดนตรีไทย การสาธิตการดูแลรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (คัมภีร์มอญ) สวดมนต์ภาษามอญ และการขับร้องรำพาข้าวสารเทิดพระเกียรติฯ และตลาดวัฒนธรรมไทยมอญ วัดศาลาแดงเหนือ

Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page