top of page

ผู้ว่าชัชชาติ!กระชับความความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์


(19 พ.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์ ผู้แทนสถานทูตฯ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์ ณ ห้อง The Study โรงแรมแชงกรี-ล่า

โดยประเด็นพูดคุยกับเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางนครหลวงเวียงจันทน์มีการเสนอหัวข้อที่จะทำการแลกเปลี่ยนกับทางกรุงเทพมหานคร 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทางนครหลวงเวียงจันทน์ได้หารือเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเวียงจันทน์เมื่อปี 2551


ด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนแนวทางการสอนของบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองเมือง และความคิดริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนของนครหลวงเวียงจันทน์และการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning)

ด้านสาธารณสุข กทม. แบ่งปันองค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน Telemedicine ผ่านการนำมาใช้ในแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” และความร่วมมือด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลวชิระ และการบริหารจัดการเมือง (City Lab) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีการจัดตั้งแผนการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองเมือง เพื่อให้บุคลากรได้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น

ด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์ โดยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืน (Midnight Economy) ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืน และการส่งเสริมเศรษฐกิจเส้นเลือดฝอยพื้นที่เขตเมืองเช่น การจัดพื้นที่ขายสินค้าให้กับผู้ค้าแผงลอย หรือการยกระดับคุณภาพอาหารริมทาง (Street Food) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ด้านการฝึกฝนแรงงาน กทม. สามารถให้บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญทักษะเฉพาะทางจากโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ทำการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือการส่งบุคลากร หรือไปช่วยฝึกสอน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตามนโยบายฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน รวมถึงการสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะมิตรภาพกรุงเทพมหานคร-นครเวียงจันทน์ ณ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเวียงจันทน์ ในสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งการดำเนินการตามข้อกฎหมายไทยไม่สามารถนำงบประมาณของภาครัฐลงทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครสามารถสนับสนุนในส่วนของการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานครร่วมออกแบบสวนสาธารณะมิตรภาพ หรือ การสนับสนุนในส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบของที่ระลึก ชุดชากาช้าง สำหรับเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และชุดแก้วลายไทย สำหรับผู้แทนนครหลวงเวียงจันทน์

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page