top of page

ผู้ว่าพาลุย!ตรวจเยี่ยมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ-คู่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีและยั่งยืน

คมนาคม-ขนส่ง

ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ ระหว่างสถานีกรุงเทพ–ที่หยุดรถราชปรารภ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่


สร้างทำความเข้าใจกับชุมชน โดยยึดแนวทางปฏิบัติความถูกต้องทางกฎหมาย จริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อดูแลการใช้ทรัพย์สินของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน.

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ – ที่หยุดรถราชปรารภ ตามที่ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายการช่างโยธา จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟภายในเขตปริมณฑล และทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตทางรถไฟ สถานี โรงงาน และบ้านพัก เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้พนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองข้างทางรถไฟ เริ่มต้นจากบริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก ระหว่างที่หยุดรถอุรุพงษ์ – ที่หยุดรถพญาไท ตลอดจนแนวเขตทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุก ที่อาศัยอยู่ในแนวโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ทำให้มีทั้งเศษวัสดุ หลังคา กระเบื้อง ไม้อัด และสังกะสี รวมถึงขยะบางส่วนจากการรื้อถอนเหลือทิ้งไว้ ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา ได้มีการจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ และวางแนวรั้วกั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศห้ามบุกรุก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับมาบุกรุก หรือทิ้งขยะในพื้นที่ของการรถไฟฯ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ชื่นชมผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์เก่าบนทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งาน การกำจัดวัชพืช การตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ รวมทั้งสำรวจระบบไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จนเกิดความสวยงาม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมทัศนียภาพที่ดี เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึงการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวเขตทางรถไฟ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชนที่ใช้เส้นทาง

นอกจากนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ช่วยกันดูแลพื้นที่เขตทางรถไฟ สถานี โรงงาน และบ้านพัก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรถไฟและคนในชุมชน และช่วยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟเพิ่มมากขึ้น

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สองข้างทางรถไฟฯ เกิดความความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย พร้อมกับการสร้างทำความเข้าใจกับชุมชน โดยยึดแนวทางปฏิบัติความถูกต้องทางกฎหมาย จริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อดูแลการใช้ทรัพย์สินของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน.


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page