top of page

พลังงาน จัดกิจกรรม “น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทรมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” 13 ตุลา


กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทรมหาราช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านพลังงาน และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านพลังงานที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภายหลังจากมีประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งการจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นการสืบสานและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพลังงานที่สำคัญแล้ว ยังเน้นกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วย

​​ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงพลังงาน จะจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และในส่วนภูมิภาค จะมีการจัดกิจกรรม “รักพ่อพอเพียง เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และน้อมนำแนวพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านพลังงาน โดยจะมีการคัดเลือกพ่อแบบพลังงาน การจัดประกวดทำคลิปประหยัดพลังงาน รวมทั้งกิจกรรม “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของในหลวงรัชการที่ 9 ผ่านการจัดกิจกรรม โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

​​นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เผยแพร่โครงการตามแนวพระราชดำริอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการพลังงาน รวม 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพลังน้ำ ประกอบด้วยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเขื่อนพระนาม 2) โครงการพลังชีวภาพ ประกอบด้วย เอทานอล ดีโซฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล 3) โครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง) ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 4) โครงการพลังทรัพย์ในดิน ได้แก่ กิจการน้ำมันฝาง และ 5) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ “โคก หนอง นา โมเดล” ใน 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สยามสเคป (ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง) กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 จะมีการจัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม การเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์ต้นไม้ของพ่อ การจุดเทียนชัยน้อมรำลึก และการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และยังมีการจัดกิจกรรม Open House ให้เยาวชนและนักเรียน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในเขื่อนของ กฟผ. ทุกเดือนด้วยและในส่วนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.9 และสืบสานพระราชกรณียกิจ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้ดำเนินโครงการ ตามแนวพระราชดำริ อาทิ โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียงพอ, โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่,การประกวดศิลปกรรม ปตท. และการพัฒนาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” ด้วยทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งปวง “อัครศิลปิน” โดย ปตท. ได้จัดนิทรรศการ “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” แสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทรมหาราช” ที่ PTT Art Gallery @ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และนิทรรศการภาพวาดพระราชกรณียกิจ ร.9 และนิทรรศการ “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคาร B ศูนย์ Energy Complex ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นผลงานภาพวาดจากเยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดพระราชกรณียกิจ ร.9 จากโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ และผลงานรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. นอกจากนั้น ในส่วนภูมิภาค ยังมีงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียง 4 ภาค สืบสานปณิธานพ่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ได้แก่ ภาคกลาง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก, ภาคใต้ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร, ภาคเหนือ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

​​“ปีนี้ นับเป็นปีแรกที่มีการประกาศให้ทุกวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมทั้งสืบสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงาน โดยจะเน้นการสร้างความยั่งยืน ให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง เรียนรู้ วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประหยัดและมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” นายประเสริฐ กล่าว

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page