top of page

อีอีซี จับมือกรมชลประทานลงพื้นที่เริ่มโครงการแหล่งน้ำโครงการศูนย์ธุรกิจEEC และเมืองใหม่น่าอยู่

EEC

เมื่อเร็ว ๆนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการน้ำ สกพอ. พร้อมด้วยทีมงานสำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ร่วมกับผู้แทนกรมชลประทาน โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้แทนสำนักชลประทานที่ 9 ได้ประชุมหารือ และสำรวจสภาพพื้นที่และแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รับทราบและเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ โดยแผนปฏิบัติการโครงการฯ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบดำเนินการ 3 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาแหล่งชะลอและแหล่งกักเก็บน้ำในทางน้ำสายหลักและสายรอง (2) โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำภายในพื้นที่โครงการ (3) โครงการสำรวจ ออกแบบการจัดหาน้ำ และโครงข่ายน้ำสำหรับโครงการฯ โดยเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่โครงการฯ และมุ่งเน้นการการพึ่งพาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำในโครงการศูนย์ธุรกิจให้มีความเพียงพออย่างยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยินดีให้การสนับสนุนโครงการโดยร่วมมือกับ สกพอ. ซึ่งจะเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งชะลอและแหล่งกักเก็บน้ำในทางน้ำสายหลักและสายรอง ในปี 2566 และวางแผนก่อสร้างต่อไป สำหรับอีก 2 โครงการที่เหลือ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนของโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page