top of page

"เชียงใหม่"เลือกตำบลแม่แฝก สันทรายต้นแบบพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565


โดยมีนายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผู้แทนจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการพัฒนา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งชี้แจงตัวชี้วัดเกณฑ์การพัฒนาฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเห็นชอบในหลักการคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page