top of page

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายผลสำเร็จด้านการจัดการขยะสู่ชุมชน

สนับสนุนถังขยะและองค์ความรู้การจัดการขยะแก่ “วัดชลประทานฯ”


พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ต่อยอดความสำเร็จด้านการจัดการขยะภายในองค์กรสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “EGCO Ecosystem” ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะแก่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยนางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร ถวายถังขยะแยกประเภทแก่พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงอ..ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาองค์ความรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านการจัดการขยะภายในองค์กรผ่านการดำเนินโครงการ “EGCO Ecosystem” ที่มีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทของขยะและเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งสร้างระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืนภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อขององค์กรที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ซึ่งโครงการ EGCO Ecosystem ประสบผลสำเร็จและได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564


ในวันนี้เอ็กโก กรุ๊ป ได้ขยายผลสำเร็จด้านการจัดการขยะภายในองค์กรสู่ชุมชน โดยเริ่มจากวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท 4 แบบ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด พร้อมจัดการบรรยายแบ่งปัน องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะภายในองค์กร โดยร่วมกับพันธมิตรดิจิตอลแพลตฟอร์ม “เก็บสะอาด” (GEPP Sa-Ard) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้แก่พระสงฆ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะของวัด และอุบาสกอุบาสิกาที่มาทำบุญที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการขยะที่วัดฯ กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

“เอ็กโก กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันประสบการณ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมในวงกว้าง เพราะการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมในภาพรวม สอดคล้องกับเป้าหมายของ เอ็กโก กรุ๊ป ในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและพันธกิจของเราในการ “เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” นางสาวปิยนนท์ กล่าว

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวว่า วัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีขยะจำนวนมากและนับวันปริมาณขยะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น การขอความร่วมมือ ไม่รับพวงหรีดในงานศพ การนำเศษกิ่งไม้ใบไม้ไปย่อยสลายและทำเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมัก การสร้างโรง คัดแยกขยะ เป็นต้น เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้มีความสะอาด ผู้มาเยือนเกิดความอิ่มใจและสุขใจ สำหรับการได้รับการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและองค์ความรู้จากเอ็กโก กรุ๊ป ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และนำไปสู่การขยายผลในวงกว้างต่อไป

“เอ็กโก กรุ๊ป ทำเรื่องการจัดการขยะได้ดีมาก วัดจึงขอความร่วมมือจากบริษัทฯ เพื่อให้ช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านนี้ภายในวัด หากการดำเนินงานภายในวัดประสบความสำเร็จ ก็เชื่อว่าจะสามารถขยายผล ไปได้มาก เพราะวัดเป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนจำนวนมากและหลากหลาย แต่การจะทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์และประสบความสำเร็จ เราก็ต้องมาสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้ได้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำคนเดียว แต่ต้องมาร่วมมือกันทุกฝ่าย” พระปัญญานันทมุนี กล่าวสรุป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page