top of page

แบ่งงานมหาดไทย!กรมปกครอง"หนูดูแล"เอง-มอบชาดาดูกรมพัฒนาชุมชน-กรมที่ดิน ส่วนเกรียงดูปภ.-กทม.

มท.1 ลงนามคำสั่งมอบหมายงานรัฐมนตรีช่วย “ทรงศักดิ์” ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “ชาดา” ดูแลกรมการพัฒนาชุมชนและกรมที่ดิน “เกรียง” ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร


วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำกับดูแลการประปานครหลวง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย “สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566 นี้” โฆษก มท. กล่าวในช่วงท้าย

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page