top of page

PDPC ผนึก 3 องค์กรสื่อมวลชนไทย จัดอบรมความรู้กฎหมาย PDPA สำหรับสื่อฯส่งเสริมการนำเสนอข่าวไม่ละเมิด

PDPC ผนึก 3 องค์กรสื่อมวลชนไทย จัดอบรมความรู้กฎหมาย PDPA สำหรับสื่อฯ

ส่งเสริมการนำเสนอข่าวไม่ละเมิด ส่งต่อความเข้าใจถึงสังคมในวงกว้าง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC เร่งสร้างประสิทธิภาพสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมาย PDPA ร่วมกับสื่อมวลชนไทย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์หัวข้อ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” นำเสนอสาระสำคัญรอบด้านโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และส่งเสริมสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารอย่างไม่ละเมิดกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 90 คนดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มีบทบาทเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ในมิติที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิทธิในระดับบุคคล สร้างแนวปฏิบัติป้องกันการละเมิดในระดับอุตสาหกรรม ไปจนถึงวางแนวทางเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในภาครัฐให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ซึ่งเพื่อให้การดำเนินงานในระยะต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง PDPC จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มสื่อมวลชนของประเทศไทย ในการกำหนดหลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์หัวข้อ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” พร้อมเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานฯ และองค์กรสื่อ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการนำเสนอข่าวสารได้โดยไม่ละเมิดกฎหมายอีกด้วย โดยมีกลุ่มสื่อมวลชนจาก สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เข้าร่วมในการอบรมกว่า 90 คน

โดยการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้นำเสนอสาระสำคัญทั้งในด้านโครงสร้างการทำงาน อำนาจหน้าที่ การดำเนินการกฎหมายลำดับรอง สรุปสถิติข้อหารือทางกฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือทำกิจกรรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจแนวทางส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PDPC ในภาพรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อสำคัญด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

o กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

o บรรยายพิเศษหัวข้อ Cybersecurity & Data Protection

o กรณีศึกษาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o การฝึกปฏิบัติ แนวทางการนำเสนอข่าวที่ไม่ละเมิดกฎหมาย PDPA และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในกิจกรรมยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page