top of page

EGCO Group เผยกำไรจากการดำเนินงานปี 66 กว่า 8,700 ลบ. ไฟเขียวปันผลครึ่งปีหลัง 3.25 บาท/หุ้น โชว์กระแสเงินสดแข็งแกร่งกว่า 28,000 ลบ. 

พลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ปิดบัญชีปี 2566 รับรู้รายได้รวม 56,983 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 8,734 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 8,384 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นของโครงการ Yunlin ยืนยันมีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง 28,862 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาปันผลครึ่งปีหลัง 3.25 บาทต่อหุ้น รวมปันผลทั้งปี 6.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 5% ซึ่งสะท้อนสภาพคล่อง สถานะทางการเงินและพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง  อีกทั้งบริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมลุยก่อสร้างโครงการ Yunlin ให้เสร็จภายในปลายปีนี้ เตรียมรับรู้รายได้เพิ่มจากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและการขายโครงการพลังงานหมุนเวียนภายใต้ APEX และโอกาสการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวของโรงไฟฟ้า Quezon ที่คาดว่าจะทราบผลการเจรจาเร็ว ๆ นี้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปี 2566 ยังคงมีปัจจัยที่ท้าทายหลายด้าน ทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด กดดันราคาพลังงานและการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว EGCO Group ยังสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพสูง ในรูปแบบ M&A เพื่อรับรู้รายได้ทันที โดยในปี 2566 EGCO Group สามารถปิดดีลการลงทุนได้ 3 โครงการ ทั้งโครงการในสหรัฐอเมริกาและในอินโดนีเซีย

 

ความสำเร็จทางธุรกิจของ EGCO Group ในปี 2566 ได้แก่ การปิดดีล 3 โครงการใหญ่ ด้วยการซื้อหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้า RISEC กำลังผลิต 609 เมกะวัตต์ และการซื้อหุ้น 50% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Compass กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา การขยายสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยปิดดีลซื้อหุ้น 30% ใน CDI ในอินโดนีเซีย รวมทั้งการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโครงการ Yunlin ในไต้หวัน และการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโครงการพลังงานหมุนเวียนภายใต้ APEX ในสหรัฐอเมริกา

 สำหรับผลประกอบการในปี 2566 EGCO Group มีรายได้รวม 56,983 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 8,734 ล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากโรงไฟฟ้า Paju ES และ Linden Cogen ซึ่งสามารถทำกำไรได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง และโรงไฟฟ้า BLCP ที่มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม EGCO Group มีขาดทุนสุทธิ 8,384 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นของโครงการ Yunlin ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสดและไม่กระทบอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2566 EGCO Group มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,862 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.31 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

 สำหรับความคืบหน้าของโครงการ Yunlin ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งเสากังหัน (Monopile) แล้วเสร็จรวม 45 ต้น ซึ่งเป็นกังหันลม (Wind Turbine Generator) ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น 33 ต้น คิดเป็นกำลังผลิตรวม 264 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันมีอัตราการผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เฉลี่ยของโครงการสูงกว่า 40% ยืนยันศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563-2564 โครงการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม ทำให้ไต้หวันมีมาตรการการเข้าออกประเทศที่เข้มงวดและมีการประกาศปิดประเทศ กระทบต่อการเดินทางและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในช่องแคบไต้หวัน ทำให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การทำงานจำกัด จากสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้มีต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดย EGCO Group ได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ดังนั้น ในปี 2566 โครงการจึงมีการปรับแผนการก่อสร้าง ปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้น เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่งผลให้ EGCO Group จำเป็นต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้น รวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด ปัจจุบันโครงการมีความพร้อมทุกด้านในการผลักดันและเดินหน้าการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จครบ 80 ต้น กำลังผลิตรวม 640 เมกะวัตต์ภายในปี 2567

 

จากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่มั่นคง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม AGM ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2567 จะทำให้ทั้งปี 2566 มียอดจ่ายปันผลทั้งหมดอยู่ที่ 6.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 5%

 

ทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 EGCO Group มุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้กลยุทธ์ “4S” ด้วยการเตรียมงบลงทุน 30,000 ล้านบาท และกำหนดเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,000 เมกะวัตต์ โดยมุ่งเน้นการลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นตั้งอยู่ รวมทั้งการขยาย Portfolio พลังงานหมุนเวียน โดยมีความได้เปรียบจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ก็จะเร่งรัดบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และบริหาร Portfolio และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 40 แห่ง รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 นายเทพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 คาดว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการที่เข้าลงทุนในปี 2566 ได้แก่ โรงไฟฟ้า RISEC กลุ่มโรงไฟฟ้า Compass บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค CDI รวมถึงรับรู้รายได้เพิ่มจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 การทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโครงการ Yunlin และการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและการขายโครงการพลังงานหมุนเวียนภายใต้ APEX ตลอดจนผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า Paju ES ที่มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น และปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

 สำหรับโอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคตอันใกล้ EGCO Group คาดว่าจะสามารถปิดดีลโครงการใหม่ในรูปแบบ M&A อีก 2-3 โครงการ ภายในปี 2567 ในขณะเดียวกัน มีโอกาสสูงมากในการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวของโรงไฟฟ้า Quezon ในฟิลิปปินส์ ที่จะหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคม ปี 2568 โดยคาดว่าจะทราบผลการเจรจาที่ชัดเจนเร็ว ๆ นี้

 


EGCO Group announces over THB 8,700 million operating profit and over THB 28,000 million cash for YE2023 and approves dividend of 3.25 baht per share for 2H/2023

 

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group reported its performance results for 2023, with total revenue of THB 56,983 million and operating profit of THB 8,734 million. The company booked net loss of THB 8,384 million, mainly due to an effect from the restructuring plan for the financial indebtedness and holding structure of joint ventures of Yunlin project. EGCO Group had a cash balance of THB 28,862 million at year end. The company’s Board of Directors will seek shareholders’ approval for a THB 3.25 per share dividend for the second half of 2023, which will bring the total dividend for the year to THB 6.50 per share representing a 5% dividend yield. This underscores the company’s strong cash flow and stable business and financial foundation.

 Looking ahead, EGCO Group will further invest in both domestic and international markets. The company also emphasized its intention to achieve Yunlin construction completion by the end of 2024. Additionally, EGCO Group this year will recognize additional revenue from its US investments and is looking forward to a great opportunity for Quezon’s long-term power supply agreement which is under negotiation with a result expected in 2024.

 

Mr. Thepparat Theppitak, President of EGCO Group, explained that 2023 was a year full of challenges. Slow global economic recovery and tight financial policy had pressure on energy price and economic growth rate. Amidst such challenges, however, EGCO Group enjoyed continuous business growth. One of its key strategies is to invest in high quality projects through M&A which means immediate income recognition. In 2023, EGCO Group has successfully closed three investments in the US and Indonesia.

 

Major business achievements in the 2023 included the acquisition of a 49% stake in the US-based 609 MW RISEC power plant, the acquisition of a 50% interest in the US-based 1,304 MW Compass Portfolio, the acquisition of 30% stake in infrastructure and utility business CDI in Indonesia, the achievement of Yunlin’s initial electricity fed into the Taiwanese power grid and the commencement of commercial operations of APEX renewable projects.

 

2023 performance results were seen in THB 56,983 million total revenue and THB 8,734 million operating profit. Key contributors are the outstanding profits from Paju ES and Linden Cogen power plants, as well as the increasing electricity sales from BLCP power plant. EGCO Group, nevertheless, had THB 8,384 million net loss, mainly due to an effect from the restructuring plan for the financial indebtedness and holding structure of joint ventures of Yunlin project which is an accounting item that does not affect cash flow and financial covenant. EGCO Group had strong financial liquidity with THB 28,862 million cash and cash equivalents with a debt-to-equity ratio of 1.31 times.

 

Progress of Yunlin’s construction project, Yunlin offshore wind farm made impressive progress in 2023. By the end of the year a total of 45 monopiles were installed. The project has transmitted a green energy of 264 MW from 33 completed wind turbine generators to the grid. So far, the project’s average capacity factor is in excess of 40%, confirming its capability to generate future income.

 

During 2020-2021, the impact from COVID-19 is inevitable as the Taiwanese government enforced strict entry restriction and closed borders, which seriously affected travel and the transportation of large construction equipment. The construction area is located in the middle of the Taiwan Strait, an area prone to monsoons that limits for main installation work. Therefore, in 2023, all related parties have mutually agreed on the project's advancement through a restructuring plan, including restructuring the financial indebtedness and holding structure. As a result, EGCO Group needed to recognize an effect from the restructuring plan for the financial indebtedness and holding structure and impairment loss on asset under construction, which is an accounting item that doesn’t affect cash flow.

 

The Yunlin project has been well prepared in all dimensions to complete the construction within 2024. The amended completion plan targets the installation of 80 wind turbines with total capacity of 640 MW during 2024.

 

Considering the company’s healthy business foundation and strong cash flow, the Board of Directors resolved at its meeting on 28 February 2024 to seek approval from the 2024 annual general shareholders’ meeting (AGM) to pay a dividend for the second half of 2023 of THB 3.25 per share. After the approval during AGM which is scheduled on 12 April 2024, EGCO Group’s total dividend payment for the entire year of 2023 will be THB 6.50 per share representing dividend yield of 5%.

 

2024 business direction: EGCO Group continues to seek new opportunities to invest in power plants and energy-related business under its “4S” strategy. The company has prepared THB 30 billion investment budget for this expansion. EGCO Group also set a goal to increase equity contracted capacity by another 1,000 MWe by focusing on acquiring and operating high quality gas-fired power facilities which support energy transition goals in their host power markets. The company has also expanded its renewable portfolio, backed by the advantage of its strong partners in eight countries where it operates, including Thailand, Lao PDR, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the US. At the same time, EGCO Group has expected projects under construction to achieve the plan, and managed over 40 power plants in its portfolio as well as energy-related business to achieve maximum efficiency.


EGCO Group forecast that supporting factors in 2024 will be full-year revenue recognition from projects it has invested in 2023, namely RISEC, Compass Portfolio, infrastructure and utility business CDI, and the recognition of additional revenue from the commencement of commercial operation of the 74-MW EGCO Cogeneration Replacement power plant in Rayong province on 28 January 2024.  EGCO Group has started commercial operations and sales of renewable power projects under APEX. In addition, the transmission to the grid by Yunlin, positive performance trend at Paju power plant, rising power demand in the US due to increasing economic growth, and the higher water levels at hydropower plants in Lao PDR that boost electricity generation capacity, will all contribute to revenue recognition this year.

 

For new investment opportunities in the near future, EGCO Group expects to complete additional M&A transactions within this year. Additionally, the company is looking forward to the opportunity for the extension of Quezon’s long-term power supply agreement which is expected in 2024.

Commenti


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page